I kjemisk analyse overensstemmelse mellom flere måleverdier når målingene utføres med samme metode under gitte betingelser. Presisjonen uttrykkes vanligvis som standardavviket til normalfordelingen. Ved validering av en kjemisk analysemetode bestemmes metodens presisjon, nøyaktighet og andre parametere som kan beskrive en analysemetodes ytelse. Se validering.