Preklusjon, det at en fordring faller bort fordi den ikke er anmeldt innen den frist som er fastsatt i et såkalt preklusivt proklama. Slikt proklama, som særlig er praktisk i dødsbo, kan bare utferdiges i lovbestemte tilfeller (se proklama). Uttrykket preklusjon eller preklusivt erverv brukes i rettsspråket også om visse særlige tilfeller hvor man får eiendomsretten til en løsøregjenstand ved at den tidligere eiers rett faller bort.