Prøvenemnd, nemnd som godkjenner opplegg for og bedømmer fag- og svenneprøver. Nemnda består av to medlemmer, som vanligvis oppnevnes etter forslag fra partene i arbeidslivet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Yrkesopplæringsnemnda i det enkelte fylket oppnevner prøvenemnder for de fagene som har fått status som lærefag.