Pose, stilling, holdning; tilgjort stilling, affektert vesen. Jfr. posere.