Pneumatolyse, (av pneuma- og -lyse), omvandling av en bergart, eller krystallisasjon av mineraler, ved gassholdige utstrømninger fra et magma (en bergartssmelte). Gassene kan avsette forskjellige mineraler omkring vulkanske kratere, såkalte ekshalasjonsbeslag. Der gassene trenger inn i sidebergartene, vil disse til dels omdannes og nye mineraler avsettes. Dette er en vanlig prosess ved kontaktmetamorfose og utgjør en form for metasomatose. Nyttige mineraler som kassiteritt, wolframitt og molybdenitt dannes ofte ved pneumatolytiske prosesser (jfr. greisen). Pneumatolyse utgjør et tidligere stadium i den magmatiske utvikling enn den hydrotermale fase og foregår ved høyere temperatur.