Piezo-, i sammensetninger: presse, trykke, trykk-.