Pastoralteologi, tidligere samlende betegnelse for alle de fag som hører til den praktiske teologi, nå brukes ordet mest om innføringen i prestens gjerning som sjelesørger i menigheten.