Paragneis, gneis som er dannet ved omdanning av opprinnelige sedimenter. Hvis opphavssedimentet har hatt mye leire, vil paragneisen vanligvis ha rikelig glimmer, granat, kyanitt og staurolitt. Mer sandige opphavsbergarter vil gi mye kvarts i paragneisen. Forstavelsen para- sammen med navnet på en metamorf bergart brukes gjerne for å vise at den er dannet fra et opprinnelig sediment.