Panteisme er læren at «alt er Gud», det vil si at verden er guddommen, i motsetning til teisme, som legger til grunn et skille mellom guddom og skaperverk. Panteisme finner vi både hos stoikerne og hos filosofen Baruch Spinoza, i hinduismens advaita-filosofi og i mahayana-buddhismen. Enkelte mystikeres opplevelse med verden har panteistisk preg.