Satellitt som skal registrere overtredelser av avtaler og regelverk, f.eks. fiskerigrenser, forurensning o.l. Se jordobservasjon.