Overskuddsdreping, predasjon på flere byttedyrindivider enn det en predator kan fortære. Under naturlige forhold avslutter en predator en jakt med å fortære sitt byttedyr. Predatoren vil ofte vende tilbake til kadaveret over flere dager for å spise det, dersom den ikke forstyrres. Det er derfor ikke nødvendigvis overskuddsdreping når en finner etterlatte kadavre der kun noe er spist. Når byttedyrene hindres i naturlig fluktreaksjon, kan en predator imidlertid fortsette jakten på nye individer, og nedlegge et betydelig antall dyr. Overskuddsdreping er et uvanlig fenomen blant ville dyr, men skjer relativt ofte der rovdyr kommer i kontakt med husdyr. Et byttedyr innen rekkevidde vil utløse predatorens jaktinstinkter, og predatoren vurderer da ikke om den trenger dette byttet. Tambuskap som sauer kan enten være gjerdet inn, eller oppvise fluktreaksjoner som er ulike ville dyrearter, og således stimulere til fortsatt jakt fra en predator. Mink og rev i hønsehus er klassiske eksempler på hvordan overskuddsdreping kan fortone seg.