Overlærer, tidligere vanlig betegnelse på rektor ved en grunnskole. Tidligere også brukt om fast ansatte lærere i en rekke videregående skoler.