omstøtelse - jus

Omstøtelse, annullering, det å erklære noe ugyldig.

Omstøtelse ved insolvens

Et konkursbo, et akkordforhandlingsbo og et insolvent dødsbo kan i visse tilfeller kreve omgjort (omstøtt) disposisjoner som skyldneren har foretatt før åpningen av bobehandlingen. Regler om dette finnes i dekningsloven av 8. juni 1984 kap. 5. Sentralt står den subjektive omstøtelsesregel i § 5–9 (ofte omtalt som actio pauliana). Tankegangen bak regelen er denne: Når en skyldner er blitt insolvent eller står i fare for å bli insolvent, innskrenkes hans handlefrihet hvor det gjelder disposisjoner som kan skade hans fordringshavere. Han må ikke på en utilbørlig måte begunstige en fordringshaver på de øvriges bekostning («forfordele» de øvrige fordringshavere), unndra sine eiendeler fra å tjene til dekning for fordringshaverne (f.eks. ved gavedisposisjoner) eller forøke sin gjeld til skade for fordringshaverne. Omstøtelse kan skje hvis den annen part på avtaletiden kjente eller burde ha kjent skyldnerens vanskelige økonomiske stilling og de forhold som gjorde disposisjonen utilbørlig. Boet har bevisbyrden for at den annen part var i slik ond tro. Denne bevisbyrde kan undertiden være vanskelig å fylle.

Loven oppstiller imidlertid også en rekke objektive omstøtelsesregler. Disse retter seg mot disposisjoner som etter sin art og det tidspunkt da de ble foretatt, skaper en viss presumsjon for ond tro. Hvis den annen part er en av skyldnerens nærstående, forsterkes presumsjonen. Bevis for ond eller god tro er her uten betydning. I enkelte tilfeller kan omstøtelse unngås hvis den annen part fører bevis for at skyldneren var solvent på disposisjonstiden, i andre tilfeller er også dette uten betydning.

De mest anvendte omstøtelsesregler er § 5–2 om gaver, § 5–5 om ekstraordinær betaling og § 5–7 om sikkerhetsstillelse for eldre gjeld. Gaver fullbyrdet i det siste år før konkursen, kan alltid omstøtes; for gaver til ektefelle, ugift samboende eller forlovede er fristen 2 år. Også for andre nærstående er fristen 2 år, men gaven kan her ikke omstøtes hvis det bevises at skyldneren var og forble solvent da gaven ble fullbyrdet. En tilsvarende regel gjelder for gaver til ektefelle m.m. fullbyrdet de siste 5 år, for den del av gaven som i verdi overstiger 10 ganger folketrygdens grunnbeløp. Hovedfristen etter §§ 5–5 og 5–7 er 3 måneder.

Når en disposisjon blir omstøtt, må den annen part så vidt mulig tilbakeføre det mottatte til boet, eller, hvor dette ikke er mulig, erstatte dets verdi. Ved omstøtelse etter de objektive regler, gjelder en berikelsesgrense: Boet må holde den annen part skadesløs for utlegg og omkostninger som han har hatt som følge av den omstøtelige transaksjon.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg