Okklusjon av gass i fast stoff vil si oppsuging av gass i stoffet. Okklusjon skiller seg fra adsorpsjon, som vesentlig er en overflateeffekt, ved at gassen diffunderer inn i dypere lag av stoffet. Man betegner okklusjon også som en løsning av gassen i det faste stoffet. I motsetning til hva som er tilfelle ved adsorpsjon, kan evnen til å oppta gass øke med temperaturen, og gassen avgis ikke igjen selv ved meget lave temperaturer. De fleste metaller vil oppta større eller mindre gassmengder ved okklusjon.