I prosessen prinsipp om at rettsmøter skal være åpne for publikum. I norsk rett er dette en hovedregel; unntak gjelder når annet er bestemt ved lov eller ved beslutning av retten i henhold til lov. Retten kan således bl.a. beslutte forhandling for lukkede dører når hensynet til statens forhold til en fremmed makt eller hensynet til ærbarhet krever det. Lukkede dører kan også besluttes av hensyn til privatlivets fred, likeledes i visse ærekrenkelsessaker. Nærmere regler er gitt i §§ 124 flg. i lov om domstolene av 13. aug. 1915 nr. 5.