Odorering, tilsetting av små mengder (i størrelsesorden noen mg/m3) av svovelholdige luktstoffer til brenngasser. Dette gjøres av sikkerhetsgrunner, da f.eks. naturgass er praktisk talt luktfri. Som tilsetninger brukes merkaptaner, tiofén osv.