Nødpenger, pengesedler som utstedes for å avhjelpe mangel på betalingsmidler. Forekommer under ekstraordinære forhold når det oppstår mangel på ordinære betalingsmidler, f.eks. fordi forbindelsen med seddelbanken er brutt. Under krigshandlingene i Norge i 1940 ble det utstedt nødsedler en rekke steder i Norge, både av militære ledere (f.eks. av general Steffens på Vestlandet) og en rekke kommuner.