Nærvirkningsteori, en sammenfattende betegnelse for fysiske teorier hvor tilsynelatende fjernvirkninger som gravitasjon, elektriske og magnetiske krefter, beskrives ved å anta at det finner sted forandringer i rommet mellom legemene, og at forandringene forplanter seg fra sted til sted. Nærvirkningsteori kalles nå gjerne feltteori, idet man betegner et rom hvor slike virkninger er til stede, som et felt.