Moralsosiologi, gren av sosiologien som beskjeftiger seg med de samfunnsmessige forutsetninger for at bestemte moralske forestillinger vinner sosial utbredelse, og med den betydning det har for samfunnet at folk har en moral. Mens filosofien studerer de moralske begreper og forestillinger og f.eks. forholdet mellom de moralske prinsipper og de moralske vurderinger som foretas, studerer moralsosiologien de moralske fenomener i en empirisk sammenheng.