Militært område, område som eies/disponeres av Forsvaret, og hvor det normalt finnes objekter eller installasjoner av militær betydning. Området er i de fleste tilfeller markert med gjerde og har en fast avgrensning. Behovet for skjerming mot uvedkommende vil variere fra område til område, alt etter sensitiviteten. Vanligvis er et militært område merket med skilt som angir eventuelle restriksjoner vedrørende området, f.eks. forbud mot fotografering, eller mot adgang for uvedkommende. Befalingsmenn og militære vakter har politimyndighet innenfor et militært område og i dets umiddelbare nærhet.