Militære kommandosaker, saker av hemmelig art som konstitusjonelt behandles på en særskilt måte (Grl. §§ 28, 31, kgl. res. 8. mars 1963, 10. sept. 1975). Det gjelder mobiliserings-, krigsdisponerings- og forsvarsplaner med tilhørende instrukser som ikke behandles i statsråd eller forelegges Stortinget. Sjefen for Forsvarsdepartementet eller en annen statsråd foredrar saken direkte for Kongen, som treffer beslutning. Vedtaket skal være kontrasignert av den statsråd som foredrar saken istedenfor statsministeren. Forsvarssjefen kan beordres til å være til stede og orientere om saken.