I musikken brukes betegnelsen vanligvis om det samme som taktart, det vil si mønsteret av fikserte tidsenheter (taktslag) som utgjør den enhet et musikkstykkes lengde måles i (for eksempel «en 8-takters melodi»). Metrum angis med en taktsignatur, det vil si en brøk der teller angir antall taktslag og nevner det enkelte taktslags varighet (noteverdi). Den metriske grupperingen angis av taktstreker. Mens metrum refererer til en mekanisk inndeling av musikk i like tidsenheter, er rytme knyttet til den subjektive opplevelsen av tidsforløpet i musikk. Begrepene brukes likevel av og til om hverandre.