Matrimonium, ekteskap; matrimonium conscientiae, samvittighetsekteskap.