Malmforekomster, forekomster av malm med en slik størrelse og beliggenhet at de kan utnyttes nå eller i overskuelig fremtid. Begrepet benyttes også ofte om forekomster som tidligere har vært av økonomisk betydning. Malmforekomstene er dannet ved forskjellige prosesser og inndeles i magmatiske, hydrotermale og sedimentære forekomster. De magmatiske forekomstene er dannet under størkningen av en silikatsmelte, f.eks. ved at det utskilles en svovelsmelte; de hydrotermale ved at malmmineraler utfelles fra varme vandige løsninger, ofte pga. avkjøling. Den sedimentære gruppen består av forekomster hvor mineralene er utfelt fra overflatevann, mekanisk avsatt pga. høy densitet eller anriket i forvitringslaget.