Makeskifte, bytte av én fast eiendom mot en annen fast eiendom med eller uten mellomlag i penger eller andre gjenstander. Makeskifte betegner også bytte av mindre arealer. For makeskifte gjelder i det vesentlige reglene for kjøp og salg, idet hver part betraktes som selger med hensyn til den eiendom han avhender, og som kjøper med hensyn til den han mottar. Dokumentavgift svares således av hver rettighetsoverføring. I odelsloven av 28. juni 1974 § 16 er det særlige regler om makeskifte, som bl.a. innebærer at ved makeskifte av teiger vil hver teig gå inn under odling eller odel på den ervervende eiendom. Praktisk viktigst er det makeskifte som skjer som et ledd i et jordskifte. Se også matrikkellovens regler om grensejustering og arealoverføring.