lovlige mål - personer (i internasjonal humanitærrett)

Artikkelstart

Internasjonal humanitærrett tillater angrep rettet mot visse mål; såkalte lovlige mål. Dette kan være både personer og objekter. Kravet til å skille mellom lovlige mål og beskyttede personer og objekter er et grunnleggende prinsipp i internasjonal humanitærrett, se distinksjonsprinsippet.

En person som er vurdert til å være et lovlig mål, kan angripes. Med angrep menes voldshandlinger med sikte på å skade eller ta liv, eller å berøve noen friheten. I tillegg til kravet om kun å rette angrep mot lovlige mål, må gjennomføringen av angrepet være i overensstemmelse med reglene i internasjonal humanitærrett. Blant annet må maktbruken være proporsjonal. Proporsjonalitetsprinsippet medfører at stridende skal unngå å angripe lovlige mål dersom det er antatt at dette vil medføre tilfeldig tap av sivile liv eller ødeleggelse av sivile gjenstander som vil overstige den konkrete, militære nytten som er forventet av angrepet. Internasjonal humanitærrett har også regler for valg av krigføringsmidler og -metoder, se for eksempel svik.

Personer som er lovlige mål, kan grovt deles inn i to underkategorier: lovlig stridende eller kombattante, og andre stridende. Lovlig stridende eller kombattante er i utgangspunktet medlemmer av en stats væpnede styrker, og har iht. artikkel 43 nr. 2 i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949 rett til å delta direkte i fiendtligheter. De handler på en stats vegne og skal, så lenge de overholder krigens folkerett, ikke stå personlig til ansvar for disse handlingene. Lovlig stridende skal derfor ikke straffes for lovlige krigshandlinger, som for eksempel å drepe en person som er lovlig mål. Lovlige krigshandlinger er et unntak fra nasjonal straffelov. I tillegg skal lovlig stridende behandles etter spesielle regler dersom de blir tatt til fange i en internasjonal væpnet konflikt, det vil si som krigsfanger. Personer som ikke har rett til å delta, men likevel gjør det (”andre stridende”), har ikke denne retten til immunitet mot straff etter krigens folkerett. De kan derfor stilles til ansvar etter nasjonal rett, med mindre staten velger å gi dem immunitet.

Personer som er lovlige mål er:

I: Lovlig stridende / kombattante:

  • Medlemmer av væpnede styrker som hører til en part i konflikten (unntatt personer med spesiell beskyttelse, og medlemmer av militser og avdelinger av frivillige som utgjør en del av disse væpnede styrkene
  • Medlemmer av organiserte motstandsbevegelser tilhørende en part i internasjonale væpnede konflikter
  • Deltakere i spontan motstand mot invasjon i internasjonale væpnede konflikter (levée en masse)

II: Andre stridende:

  • Sivile som deltar direkte i fiendtligheter, enten spontant eller regelmessig
  • Medlemmer av organiserte væpnede grupper som ikke handler på vegne av en stat
  • Spioner
  • Leiesoldater

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg