lovlige mål - objekter - i internasjonal humanitærrett

Internasjonal humanitærrett tillater angrep rettet mot visse mål; såkalte lovlige mål. Dette kan være både personer og objekter. Kravet til å skille mellom lovlige mål og beskyttede personer og objekter er et grunnleggende prinsipp i internasjonal humanitærrett, se distinksjonsprinsippet.

Et objekt som er vurdert til å være et lovlig mål, kan angripes. Med angrep menes voldshandlinger med sikte på å skade eller ødelegge. I tillegg til kravet om kun å rette angrep mot lovlige mål, må gjennomføringen av angrepet være i overensstemmelse med reglene i internasjonal humanitærrett. Blant annet må maktbruken være proporsjonal. Proporsjonalitetsprinsippet medfører at stridende skal unngå å angripe lovlige mål dersom det er antatt at dette vil medføre tilfeldig tap av sivile liv eller ødeleggelse av sivile gjenstander som vil overstige den konkrete, militære nytten som er forventet av angrepet. Internasjonal humanitærrett har også regler for valg av krigføringsmidler og -metoder, se for eksempel forbudet mot bruk av klasebomber.

Objekter som er lovlige mål er såkalte militære objekter. Militære objekter er objekter som ut fra sin art, plassering, formål eller bruk gir et effektivt bidrag til militære aksjoner, og som det etter de rådende omstendigheter vil by på en avgjort militær fordel å gjennomføre en total eller delvis ødeleggelse, erobring eller nøytralisering av (jamfør artikkel 52 nr. 2 i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949).

Art, plassering, formål eller bruk

Begrepet «art» refererer til objektets grunnleggende karakter og inkluderer alle objekter som er ment brukt av militære styrker. For eksempel er militære kjøretøy lovlige militære mål nettopp fordi de er militære. Andre eksempler er våpen, våpenlagre, kommando- og kontrollsentre, kaserner, fortifikasjoner og depoter.

Et objekts plassering vil kunne føre til at det blir ansett å være et lovlig mål. Dette kan være objekter som i utgangspunktet ikke er av militær art, men som befinner seg på eller som utgjør områder av strategisk betydning. For eksempel vil et fjellpass på en viktig forsyningsrute kunne være et lovlig mål fordi blokkering eller erobring av fjellpasset vil forhindre at motstanderen benytter seg av denne ruten.

Begrepet «formål» refererer til fremtidig planlagt bruk av et objekt. Eksempler på dette kan være en bro eller en flyplass som planlegges brukt til militære formål.

Begrepet «bruk» refererer til objektets nåværende funksjon, det vil si hvordan det faktisk blir brukt. Eksempler her kan være et sivilt hjem som blir brukt som et militært hovedkvarter, et sivilt kjøretøy som blir brukt til troppeforflytning, eller en skolegård som blir brukt som utskytningsområde for antiluftskyts.

Effektivt bidrag til militære aksjoner

Objektets art, plassering, formål eller bruk må utgjøre et effektivt bidrag til militære aksjoner. Det er ikke krav om at bidraget kan knyttes til en spesifikk operasjon: «Militære aksjoner» skal forstås mer generelt. For eksempel kan et angrep anses som et effektivt bidrag til å nå operasjonens sluttilstand. Det er derimot krav om at bidraget er direkte, ikke indirekte. Eksempler på objekter som kun vil utgjøre et indirekte bidrag, er en fabrikk som ved sin produksjon bidrar til statskassen og altså direkte til å støtte opp under krigføringen, eller et anlegg for produksjon av matvarer som selges til de militære styrkene. Eksempler på objekter som vil utgjøre et direkte bidrag, er en fabrikk som produserer våpen, ammunisjon eller andre typer militære forsyninger, eller et kraftverk som forsyner militære styrker med strøm.

For objekter som etter sin art er militære, vil det normalt ikke være nødvendig å foreta en konkret vurdering av hvorvidt disse objektene gir et effektivt bidrag til militære operasjoner, da det forutsettes at de faktisk gjør det. Disse objektene er det derfor normalt tillatt å angripe.

Avgjort militær fordel

Det siste vilkåret som må oppfylles for at et objekt skal anses som et lovlig mål, er at total eller delvis ødeleggelse, erobring eller nøytralisering av objektet vil by på en avgjort militær fordel. Eksempelvis vil det by på en avgjort militær fordel å ødelegge motpartens militære materiell slik at muligheten for å gjennomføre militære operasjoner svekkes. Hvorvidt det foreligger en avgjort militær fordel, skal vurderes ut ifra den fordelen som forventes oppnådd ut ifra omstendighetene slik de er på det aktuelle tidspunktet.

Militær fordel ekskluderer for eksempel angrep som kun vil gi en politisk eller økonomisk fordel. Et eksempel på en politisk fordel er å oppnå at motpartens styrker mister støtte i sivilbefolkningen. Dersom et angrep som gir en militær fordel i tillegg vil gi en politisk fordel, er angrepet tillatt så fremt det ikke er den politiske fordelen som er avgjørende for å velge målet.

Den militære fordel kan vurderes opp imot den militære operasjonen som helhet og ikke bare den begrensede lokale taktiske fordelen angrepet forventes å oppnå. For eksempel vil det å ødelegge én radiomast kanskje ikke alene by på en avgjort militær fordel, men slik ødeleggelse vil kanskje totalt sett innebære en avgjort militær fordel dersom alle radiomaster i et område blir ødelagt slik at motpartens kommando- og kontrollsystem bryter sammen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg