Lokal orden, begrep som brukes til å beskrive ulike orden–uorden-fenomener (strukturelt, magnetisk, dielektrisk osv.) i fast tilstand for kjemiske forbindelser. Den lokale orden beskrives gjerne ved en kortrekkende ordensparameter, et tall mellom 0 og 1, som søker å tallfeste graden av orden rundt en bestemt byggestein i det aktuelle stoffet. Dette er godt egnet til å beskrive den strukturelle oppbygning av amorfe og glassaktige stoffer. For å oppnå en fullstendig beskrivelse av ordenen, må man i tillegg angi grader av langtrekkende orden (tall mellom 0 og 1). I et perfekt krystallinsk stoff er både den kortrekkende og langtrekkende ordensparameteren 1.