Leide, leidebrev, fritt leide, et av en makthaver gitt tilsagn, som skal sikre en person adgang til å ferdes fritt innenfor hans myndighetsområde uten å risikere personlig overlast, rettsforfølgning, fengsling el.l. Leide ble især brukt i middelalderen og forekommer i vår tid omtrent aldri, borsett fra i krigstid, hvor leide fremdeles spiller en viss rolle. Leide som er tilstått under krig, kan etter folkeretten tilbakekalles når det misbrukes, f.eks. til spionasje, men også når det ellers er nødvendig av militære grunner.