I statsforfatningsretten betegnelse på to forskjellige prinsipper. For det første betegner det prinsippet i Grunnlovens § 113 om at forvaltningsorganene må ha hjemmel i lov for å treffe vedtak som griper inn i det enkelte individs rettsstilling. For det annet betegner det prinsippet i Grunnlovens § 96 om at ingen kan straffedømmes uten etter lov (også kalt lovprinsippet). Tilsvarende legalitetsprinsipp finnes også i flere menneskerettighetskonvensjoner som Norge er tilsluttet og som er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven fra 1999.