latinsk dzongkha

Artikkelstart

Latinsk dzongkha, system for å skrive det tibetanske nasjonalspråket i Bhutan, dzongkha, med latinske bokstaver, utviklet av nederlenderen Sjors van Driem på oppdrag fra Bhutans regjering og gjort til nasjonal standard i 1991.

Faktaboks

Uttale

dsongka

Etymologi

dzong (རྫོང་) er betegnelse på festninger i Bhutan, mens kha (རྫོང་ཁ་) betyr språk, dzongkha er altså språket som snakkes i festningene (og andre offisielle steder)

Systemet er ikke en transkribering bokstav for bokstav fra dzongkha rettskrivning med tibetanske bokstaver, men en lydgjengivelse av moderne uttale slik dzongkha snakkes i hovedstedene Thimphu ཐིམ་ཕུག og Punakha སྤུ་ན་ཁ་.

Siden dzongkha rettskrivning med tibetanske bokstaver er svært gammeldags, er det stor forskjell på transkribering og latinsk dzongkha, f.eks. skrives 'åtte' བརྒྱད་, mens dette transkriberes til latinske bokstaver som 'brgyad', og skrives gä med latinsk dzongkha, som står for uttalen /ɡeː/.

Latinsk dzongkha kan også brukes for å gjengi klassisk uttale, som f.eks. i landets navn, Bhutan, som skrives འབྲུག་ཡུལ་, men uttales /ʈʂɦu yː/ i moderne uttale og skrives derfor Dru Ü til vanlig med latinsk dzongkha, men kan også skrive Druk Ül for å gjengi en klassisk uttale, hvor sluttkonsonantene uttales. I vesten skrives dette oftest Druk Yul, men y- hverken uttales eller skrives foran vokalene ä, ö eller ü i latinsk dzongkha.

Konsonanter

Tabellen viser de konsonantlydene som forekommer i dzongkha, ordnet etter artikulasjonssted og -måte, sammen med den vanligste skrivemåten i tibetansk rettskrivning for dzongkha:

k ཀ་

kh ཁ་

g རྒ་

g° ག་

c ཅ་

ch ཆ་

j རྗ་

j° ཇ་

t ཏ་

th ཐ་

d རྡ་

d° ད་

p པ་

ph ཕ་

b རྦ་

b° བ་

pc པྱ་

pch ཕྱ་

bj སྦྱ་

bj° བྱ་

tr ཀྲ་

thr ཁྲ་

dr སྒྲ་

dr° གྲ་

ts ཙ་

tsh ཚ་

dz ཛ་

zh གཞ་

z གཟ་

zh° ཞ་

z° ཟ་

sh ཤ་

s ས་

y ཡ་

'y དབྱའ་

w ཝ་

'w དབའ་

r ར་

hr ཧྲ་

l ལ་

'l སླ་

lh ལྷ་

ng ང་

ny ཉ་

n ན་

m མ་

'ng རྔ་

'ny རྙ་

'n རྣ་

'm རྨ་

h ཧ་

Bare seks konsonanter uttales i utlyd i moderne uttale (-n, -m, -ng, -p, -k, -sh).

I tillegg kan -l og -r uttales i utlyd i klassisk uttale.

-sh i utlyd skrives ཤིག་ med tibetansk skrift, mens de øvrige konsonantene i utlyd kan skrives på en rekke måte i tibetansk rettskrivning.

Vokaler

Dzongkha har følgende vokaler:

i འི་

ü འུས་

u འུ་

e འེ་

ö འོས་

o འོ་

ä འས་

a འ་

ö uttales som en åpen ø [œ]

ä er en åpen e, men ikke fullt så åpen som norsk [æ]

ü uttales som i tysk og fransk, ikke med så runde lepper som i norsk y

I tabellen står bokstaven འ for en vilkårlig konsonant, mens resten av tegnene er den vanligste måten å gjengi vokalen i dzongkha rettskrivning.

Grunnvokalen i tibetansk skrift er a, som er innebygget i stavelsen, mens øvrige vokaler dannes ved å føye til forskjellige tegn som det fremgår av tabellen ovenfor.

Vokalenes lengde

Vokaler kan være korte eller lange. Lang vokal markeres med cirkumfleks (^) i latinsk dzongkha.

Vokalene med omlyd (ä, ö, ü) er alltid lange og trenger derfor ikke ytterligere markering.

Alle vokaler er lange foran -ng og cirkumfleksen utelates derfor også i slike stavelser, f.eks. 'alkohol' chang ཆང་ uttales med lang a [cha:ng]

Alfabetisk rekkefølge

Den alfabetiske rekkefølgen med latinske bokstaver er som følger:

a 'a â 'â ä 'ä b b° bj bj° c ch d d° dr dr° dz e 'e ê 'ê g g° h i 'i î 'î j j° k kh l 'l lh m 'm n 'n ng 'ng ny 'ny o 'o ô 'ô ö 'ö p ph pc pch r hr s sh t th tr thr ts tsh u û 'u 'û ü 'ü w 'w y 'y z z° zh zh°

Toner

Toner ved plosiver

Toner for plosiver
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Dzongkha har høy og lav tone, som fungerer på samme måte som norsk tonelag, og tonene er gjenspeilet i latinsk dzongkha.

Disse konsonantene har alltid høy tone: k, kh, c, ch, t, th, p, ph, pc, pch, tr, thr, ts, tsh, sh, s, hr, lh, h

Følgende har alltid lav tone: g, g°, j, j°, d, d°, b, b°, bj, bj°, dr, dr°, dz, zh, zh°, z, z°, r.

I øvrige tilfeller markeres bokstaven med apostrof (') foran, hvor apostrofen viser høy tone, mens lav tone er umarkert. Apostrofen brukes altså bare når tonen ikke fremgår på andre måter. F.eks:

ང་ nga 'jeg' ལྔ་ 'nga 'fem'

Plosivene (lukkelydene) hører sammen i sett, hvor ustemt plosiv står for uaspirert plosiv med høy tone, ustemt plosiv + h står for tilsvarende aspirert plosiv med høy tone, mens stemt plosiv står for aspirert plosiv med lav tone, som det fremgår av denne tabellen:

høy tone

lav tone

uaspirert

aspirert

k

kh

g

c

ch

j

t

th

d

tr

thr

dr

p

ph

b

pc

pch

bj

ts

tsh

dz

(For mer nøyaktig tabell, se bilde)

Vokaler som ikke følger en konsonant, kan ha to forskjellige bærere med tibetansk skrift. Vokaler som skrives med bæreren ཨ har høy tone og skrives med apostrof, mens vokalene med འ har lav tone, f.eks. ཨོམ་ 'om 'melk' skrives med ཨ fordi den har høy tone.

Det buddhistiske mantraet 'om' har en spesiell skrivemåte: ༀ༔ 'om.

Den lille rundingen (°) etter noen av konsonantene kalles thi ཐིག་ og viser at konsonanten uttales ustemt og følges av en vokal med lav tone uttalt med knirkestemme.

Motsvarigheter mellom latinsk dzongkha og tibetansk skrift

Ettersom latinsk dzongkha gjengir moderne uttale, mens dzongkha med tibetanske bokstaver gjengir historisk rettskrivning, vil en rekke konsonant(sammensetning)er gjengis med samme uttale. F.eks. kan stavelsen 'ja' skrives på vidt forskjellige måter: རྗ་ བརྗ་ ལྗ་ འཇ་ མཇ་ རྒྱ་ འགྱ་ བསྒྱ་ སྦྱ་

Følgene tabell gir en kort oversikt over hvordan de vanligste konsonant(sammensetning)ene gjengis i latinsk dzongkha.

Hver konsonant(sammensetning) adskilles med stavelsesskilletegnet (་).

I tabellen er det ikke brukt vokaltegn, og disse stavelsene har derfor vokalen 'a', men dette kan endres ved å føye til andre vokaltegn, som forklart under vokaler ovenfor.

En del sammensetninger har forskjellig uttale avhengig av hvordan ordet har utviklet seg. Disse alternative uttalene som er avhengig av hvilket ord de brukes i, markeres med skråstrek i tabellen:

Konsonant(sammensetning)

Latinsk dzongkha

ཀ་ རྐ་ ལྐ་ སྐ་ དཀའ་ བཀའ་ བརྐ་ བསྐ་

ka

ཁ་ མཁའ་ འཁའ་ ཥ་

kha

ག་ རྒ་ ལྒ་ སྒ་ དགའ་ བགའ་ མགའ་ འགའ་ བརྒ་ བསྒ་

ga

ང་ རྔ་ ལྔ་ སྔ་ དངའ་ མངའ་ བརྔ་ བསྔ་

nga

ཅ་ ལྕ་ གཅའ་ བཅའ་

cha

ཀྱ་ རྐྱ་ སྐྱ་ བརྐྱ་ བསྐྱ་

cha/ka

པྱ་ དཔྱ་ སྤྱ་

cha/pcha

ཆ་ མཆའ་ འཆའ་ ཀྵ་

chha

ཁྱ་ མཁྱ་ འཁྱ་

chha/kha

ཕྱ་ འཕྱ་

chha/pchha

ཇ་ རྗ་ ལྗ་ མཇའ་ འཇའ་ བརྗ་

ja

གྱ་ དགྱ་ བགྱ་ འགྱ་ རྒྱ་ སྒྱ་ བརྒྱ་ བསྒྱ་

ja/gya

བྱ་ འབྱ་ སྦྱ་

ja/bya

ཉ་ མྱ་ རྙ་ སྙ་ གཉའ་ མཉའ་ བརྙ་ བསྙ་ དམྱ་ སྨྱ་

nya

ཏ་ རྟ་ ལྟ་ སྟ་ གཏའ་ བཏའ་ བརྟ་ བལྟ་ བསྟ་

ta

ཐ་ མཐའ་ འཐའ་

tha

ད་ རྡ་ ལྡ་ སྡ་ གདའ་ བདའ་ མདའ་ འདའ་ བརྡ་ བལྡ་ བསྡ་ ཟླ་

da

ན་ རྣ་ སྣ་ གནའ་ མནའ་ བརྣ་ བསྣ་ ཎ་

na

པ་ ལྤ་ སྤ་ དཔའ་

pa

ཕ་ འཕའ་

pha

བ་ རྦ་ ལྦ་ སྦ་ འབའ་

ba

མ་ རྨ་ སྨ་ དམའ་

ma

ཙ་ རྩ་ སྩ་ གཙའ་ བཙའ་ བརྩ་ བསྩ་

tsa

ཚ་ མཚའ་ འཚའ་

tsha

ཛ་ རྫ་ མཛ་ འཛ་ བརྫ་

dza

ཝ་ བ་ དབའ་

wa

ཞ་ གཞ་ བཞ་

zha

ཟ་ གཟའ་ བཟའ་

za

འ་ ཨ་

a

ཡ་ དབྱ་ གཡ་

ya

ར་

ra

ལ་ ཀླ་ གླ་ བླ་ རླ་ སླ་ བརླ་ བསླ་

la

ཤ་ གཤའ་ བཤའ་

sha

ས་ སྲ་ གསའ་ བསའ་ བསྲ་

sa

ཧ་

ha

ཀྲ་ སྐྲ་ བཀྲ་ དཀྲ་ བསྐྲ་ ཏྲ་ པྲ་ དཔྲ་ སྤྲ་ ཊ་

tra

ཁྲ་ མཁྲ་ འཁྲ་ ཐྲ་ ཕྲ་ འཕྲ་ ཋ་

thra

གྲ་ སྒྲ་ དགྲ་ བགྲ་ འགྲ་ བསྒྲ་ དྲ་ འདྲ་ བྲ་ འབྲ་ སབྲ་ ཌ་

dra

ཤྲ་

shra

ཧྲ་

hra

ལྷ་

lha

Ettersom latinsk dzongkha gjengir uttalen slik den er i Bhutan i dag, vil skrivemåten av tibetanske navn skille seg fra den latinske transkriberingen som vanligvis brukes i vestlige tekster. Her er noen eksempler:

Tibetansk skrift

Vanlig transkribering

Latinsk dzongkha

འཇིགས་མེད་

Jigme

Jimi

སེང་གེ་

Singye

Singge

དབང་ཕྱུག་

Wangchuk

'Wangchu

རྡོ་རྗེ་

Dorji

Doji

བསྟན་འཇིན་

Tenzin

Tendzi

རྒྱ་མཚོ་

Gyatso

Jamtsho

Tibetansk skrift blir normalt veldig liten og vanskelig å lese i nettlesere og eksemplene med tibetansk skrift i artikkelen er derfor også gjengitt som bilder.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg