Lamiske krig, den kampen som Athen med hjelp av aitoler, lokrer, thessaler o.fl. førte mot Makedonias herredømme etter Aleksanders død 323 f.Kr. En tid konsentrerte kampen seg om byen Lamia. Etter slaget ved Krannon 322 brøt oppstanden sammen.