Løsningspolymerisasjon, polymerisasjonsprosess hvor monomeren som polymeriseres, foreligger løst i en væske. Prosessen brukes bl.a. ved industriell fremstilling av polymerer som polyisobutylen, butylgummi, butadiengummi, visse styren-butadien-gummier og polyakrylnitril, hvor dette er nødvendig for at polymerisasjonshastigheten skal kunne holdes under kontroll.