lønnstrekk

Lønnstrekk, det at arbeidsgiveren holder tilbake (trekker) en del av arbeidstagerens opptjente lønn. De fleste arbeidstagere er avhengige av lønn for sin og sin families underhold, og det sier seg derfor selv at arbeidsgivers adgang til lønnstrekk ikke kan være ubegrenset. I arbeidsmiljølovens § 14-15 (2) er det angitt når lønnstrekk kan foretas, og den fremgangsmåte som arbeidsgiver skal følge.

Lønnstrekk kan bl.a. foretas når dette er hjemlet i lov, f.eks. skattetrekk, når det på forhånd foreligger skriftlig avtale, og når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for f.eks. fagforeningskontingent. Lønnstrekk kan dessuten finne sted for arbeidsgivers krav på erstatning for skade eller tap som arbeidstageren i forbindelse med arbeidet har påført virksomheten. Det er da et vilkår at arbeidstageren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt og enten skriftlig har erkjent sitt erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, med mindre arbeidstageren rettsstridig fratrer sin stilling. Før slikt lønnstrekk foretas, skal arbeidsgiver ha rådført seg med arbeidstageren og dennes tillitsvalgte.

Ytterligere kan lønnstrekk foretas når det på grunn av arbeidsgivers rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær som skyldes streik eller lockout i avregningsperioden. Lønnstrekk for slike forhold, og for erstatningsansvar, skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstageren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Tilsvarende begrensninger gjelder for trekk i feriepenger.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg