Læringssenter, el. læringsressurssenter, er en videreføring av de tradisjonelle bibliotek ved undervisnings- og læringsinstitusjoner. Det omfatter IT- og AV-tjenester, ulike veilednings- og undervisningstilbud og tilgang til relevante og kvalitetssikrede informasjons- og læringsressurser. Det inkluderer lesesalsplasser og grupperom, og er dermed både et fysisk rom og en tjeneste. Bakgrunnen for opprettelsen av læringssenter var ønsket om sterkere integrering mellom bibliotek og undervisning, og skape gode læringsarenaer for studenter. Konseptet blir også benyttet i folkebiblioteksektoren.