Kvasieksperimentelle studier, betegnelse for et undersøkelsesdesign (metode) hvor man sammenligner to grupper som får ulik behandling (eksperimentelt design), men hvor allokering til en bestemt behandling ikke er tilfeldig (randomisert), men valgt av lege, pasient eller bestemt av andre ikke-tilfeldige forhold. Se også randomiserte kliniske forsøk.