Kumaron, benzofuran, organisk forbindelse som finnes i steinkulltjære. Kumaronmolekylet, C8H6O, inneholder en furanring som er kondensert med en benzenring. Ved behandling med konsentrert svovelsyre, polymeriseres kumaron til kumaronharpikser, som brukes i plastindustrien. Særlig viktig er kumaron-indenharpikser. Se også inden.