Kriminalvitenskap, læren om forbrytelsen i videste forstand. Etter den nå mest alminnelige inndeling av kriminalvitenskapen faller den i følgende deler: 1) Strafferetten, som behandler spørsmålet om hvilke handlinger som er straffbare, og hvilke reaksjoner de trekker etter seg. 2) Straffeprosessen og etterforskningslæren. 3) Kriminologien, som studerer de individuelle og sosiale faktorer som utgjør kriminalitetens årsaker (etiologi), dens omfang, sammensetning og ytringsformer (fenomenologi). 4) Sanksjonslæren, læren om samfunnets faktiske reaksjoner mot kriminaliteten (tidligere litt for snevert benevnt pønologi). 5) Kriminalpolitikken, læren om mål og virkemidler til bekjempelse av kriminaliteten.