Krigstid, i folkerettslig forstand tidsrommet mellom krigserklæringen (krigsutbruddet) og den formelle fredsslutning. Begrepet er tillagt betydning i norsk militær og borgerlig strafferett og prosess, bl.a. blir det først i krigstid spørsmål om militær rettergang. Norsk lovgivning bygger som hovedregel på det folkerettslige begrep, men i den militære straffelov av 22. mai 1902 § 3 er det fastsatt at krigstid også skal omfatte den tid da den væpnede makt eller vedkommende avdeling er beordret satt på krigsfot og til den atter er satt på fredsfot. Fra sistnevnte tidspunkt må krigstid antas å være opphørt, selv om det ennå ikke er sluttet fred. Den militære straffelovs krigsartikler får bare anvendelse i krigstid.