Krigsskadeavgift, visse ekstraordinære inntekts- og formuesskatter som i 1946 og 1947 ble utlignet til staten med sikte på delvis dekning av erstatninger til krigsskadelidte.