Krigsmann, ifølge den militære straffelov av 22. mai 1902 § 4 en militærperson som befinner seg i et aktivt militært tjenesteforhold, således fastlønnede militære tjenestemenn, vernepliktige befalingsmenn og menige i tjenestetiden, frivillige som tjenestegjør ved den væpnede makt samt visse sivilmilitære personer. Begrepet krigsmann har betydning for den militære strafferett, idet straffbarheten av en del militære forgåelser er betinget av at handlingen er begått av eller mot krigsmann.