Kretsmekler, offentlig tjenestemann (oppnevnt av Kongen) som etter nærmere bestemmelse av riksmekleren foretar mekling i arbeidsrettslige interessetvister. Landet er (2015) delt i fem meklingskretser med syv kretsmeklere: Østlandet (tre meklere), Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Riksmekleren er kretsmeklernes overordnede. Meklernes virksomhet reguleres av lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) av 27. januar 2012 kap. 3. Inntil denne loven trådte i kraft 1. mars 2012, var stillingsbetegnelsen kretsmeglingsmann, men dette ble endret som et ledd i innføringen av kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser.