Kontrollsiffer, eller -tegn, ekstra tegn eller siffer som føyes til en tall- eller tegngruppe for å muliggjøre kontroll med at den er gjengitt og oppfattet korrekt, eventuelt også tillate oppretting av visse feil. I EDB består kontrollsiffer ofte av en paritetsbit føyd til binære data som skal overføres til andre enheter. Inklusive kontrollsiffer skal hver bitgruppe da ha en bestemt paritet, f.eks. alltid inneholde et odde antall 1-tall. Se også kodeteori.