kommunikasjonskontroll - (telefonavlytting)

Kommunikasjonskontroll, hemmelig avlytting av telefonsamtale eller databasert kommunikasjon. Tidligere kalt telefonavlytting.

Faktaboks

Også kjent som

telefonavlytting (tidligere betegnelse)

Lovlig avlytting

Etter lov av 24. juni 1915 om kontroll med post- og telegrafforsendelser og med telefonsamtaler kan Kongen eller den han gir fullmakt utferdige bestemmelser om kontroll med telefonsamtaler, når dette antas påkrevd av hensyn til rikets sikkerhet. Utenfor krigstid kan kontrollen bare settes i verk overfor personer som mistenkes for overtredelse av nærmere oppregnede straffebud; størst praktisk betydning har straffelovens spionasjebestemmelser og lov om forsvarshemmeligheter. Nærmere regler er gitt ved kongelig resolusjon av 19. august 1960. Som regel kan avlytting bare foretas etter tillatelse av retten, men i særlig påtrengende tilfeller trer ordre fra påtalemyndigheten i stedet for rettens beslutning. Kontroll som er påbegynt uten rettens samtykke, skal straks innberettes til retten som avgjør om kontrollen skal opprettholdes.

Straffeprosessloven av 22. mai 1981 kap. 16 a inneholder bestemmelser om adgang for politiet til på nærmere vilkår å foreta avlytting og annen kontroll av kommunikasjonsanlegg. Dette omfatter i tillegg til telefonavlytting også blant annet avlytting av kommunikasjon til og fra datamaskiner. Et vilkår for bruk av kommunikasjonskontroll er at noen med skjellig grunn kan mistenkes for en handling eller forsøk på handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer. Kommunikasjonskontroll vil også kunne foretas i saker som gjelder rikets sikkerhet eller narkotika. Tillatelse gis av tingretten, og kan bare gis dersom det må antas at kommunikasjonskontroll vil være av vesentlig betydning for oppklaring av saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort. Tillatelse gis for et bestemt tidsrom som ikke må være lenger enn strengt nødvendig. Lengstefristen for hver avlyttingsperiode er som hovedregel 4 uker. Dersom det er fare for at etterforskningen vil lide ved opphold, kan ordre fra påtalemyndigheten tre i stedet for kjennelse av retten; senest innen 24 timer skal beslutningen forelegges retten for godkjennelse. Opptak eller notater som er gjort under avlyttingen, skal tilintetgjøres snarest mulig dersom de ikke er av betydning for forebyggelsen eller etterforskningen av straffbare forhold.

Hvis selve innhentingen av kommunikasjonen er lovlig, kan den brukes som bevis også for mindre alvorlige lovbrudd - såkalt overskuddsinformasjon.

Det er opprettet et utvalg til å føre kontroll med politiets og påtalemyndighetens behandling av saker etter straffeprosesslovens kap. 16 a unntatt saker som omfattes av lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste; disse kontrolleres av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

Ulovlig avlytting - straff

Utenforstående som avlytter telefonsamtaler eller datatrafikk uten lovhjemmel kan rammes av straff etter straffeloven § 205, som blant annet setter straff for den som ved hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale, eller ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av telefonsamtale eller anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning for å foreta slik avlytting eller opptak. § 205 rammer ikke hemmelig opptak som foretas av en som selv deltar i telefonsamtale.

Se også hemmelig avlytting og romavlytting.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg