Kommentatorene, rettsvitenskapelig skole i høy- og senmiddelalderen, dss. postglossatorene.