To (rette) linjestykker A og B sies å være kommensurable hvis de har et felles mål, dvs. hvis det eksisterer et (rett) linjestykke C slik at lengden til A og B begge er hele multipler av lengden til C. Siden og diagonalen i et kvadrat er derimot inkommensurable. Generelt sier man at to størrelser (objekter) er kommensurable med hensyn på et bestemt mål (lengde, volum, masse el.l.) hvis forholdet mellom de tilsvarende måltallene er et rasjonalt tall.