Kommandantskap, betegnelse på kommandanten med stab på en festning eller i en garnison. Har i en viss utstrekning kommando over militære avdelinger og skoler som er forlagt på stedet, fører tilsyn med de militære anlegg og eiendommer, sørger for innkvartering, forpleining og transport av avdelinger som passerer. Norske festninger med kommandantskap (2005): Akershus, Bergenhus, Kongsvinger, Oscarsborg, Vardøhus.