Collatio bonorum, avkorting i arv av gaver mottatt av arvelater mens denne levde. Etter romersk rett i senere keisertid gjaldt som alminnelig regel at visse betydelige gaver som en livsarving tidligere hadde fått, skulle føres tilbake til boet, med mindre arvelateren uttrykkelig hadde tilkjennegitt at dette ikke skulle skje. Dette ble kalt kollasjon. Vår arvelov av 3. mars 1972 §§ 38–43 inneholder regler om avkorting i arv som bygger på lignende prinsipper.