Kokepunktsforhøyelse, det antall grader en væskes kokepunkt forhøyes med når en viss mengde stoff er løst i den. For én og samme væske er kokepunktsforhøyelsen proporsjonal med det løste antall molekyler per volumenhet væske. Dette forhold kan brukes til å bestemme det løste stoffs relative molekylmasse.