Klinozoisitt, et forholdsvis vanlig bergartsdannende mineral i enkelte metamorfe bergarter. Det utgjør den jernfattige del av blandingsserien klinozoisitt – epidot, men er ikke så alminnelig utbredt som den jernrike epidoten.